Lodjur

lodjurLodjur (Lynx lynx). Lodjuret kräver viltrika marker där födan utgörs av allt från gnagare till större djur som rådjur och ren. Lodjuret finns i stor utsträckning i kuperade och ostörda marker, främst i skogsbygder men under senare år har den också expanderat till fjällnära områden.

Lodjurets hemområde är flera kvadratmil stort, och enstaka djur kan förflytta sig tiotals mil på jakt efter ett revir eller en partner. Viss skyddsjakt är tillåten på lodjur. Illegal jakt är fortfarande det allvarligaste hotet mot arten, men också rävskabb och trafik skördar årligen offer.

Riksdagens rovdjursmål säger att det ska finnas minst 300 föryngringar per år, vilket motsvarar cirka 1500 lodjur vilket också är det ungefärliga antal som man tror finns idag. I renskötselområdet vill man dock minska stammen i vissa områden. Merparten av lodjuren finns i Svealand och Norrland. Lodjuret är rödlistad i Sverige som Sårbar (VU). Lodjuret är upptagen på Bernkonventionens bilaga III över skyddade djurarter.

Europeiskt lodjur har en kort kropp med långa ben, runda tassar och stora trampdynor. Dess kroppslängd är omkring 70–110 centimeter och den har en mankhöjd på cirka 60–70 centimeter. Hanen väger 20–30 kilogram och honan 15–20 kilogram. Bakbenen är längre än frambenen vilket gör att lodjurets rygg lutar. Under sommaren är pälsen slät och färgen varierar mellan gulbrunt och rödbrunt.

De flesta lodjur har mörka fläckar i pälsen, men färg och teckning kan variera mycket mellan olika individer. På vintern blir pälsen väldigt tjock och färgen blir ljusare och mer gråaktig. Ögonen omges av vita och svarta penseldrag som gör att de ser större ut än vad de egentligen är.

Baksidan av lodjurets öron kantas av svart päls som slutar i den karaktäristiska tofsen högst upp på örat som är ca 4 cm lång. Lodjurets svans är kortare än de flesta andra kattdjurs, ungefär 5–17 centimeter, och slutar med en svart spets. Det europeiska lodjuret är väsentligt tyngre än övriga arter i samma släkte. Utseende och storlek varierar i viss mån utifrån geografisk utbredning.

Utbredning
Europeiskt lodjur har ett vidsträckt utbredningsområde som sträcker sig från Västeuropa, genom det ryska skogsområdena och söderut till Centralasien och den Tibetanska högplatån. I Europa förekommer arten främst på Skandinaviska halvön, i östra Europa och delar av centrala Europa, medan den har försvunnit från många områden, eller är sällsynt i västra Europa.

Den förekommer i Baltikum, i östra Polens lövurskogar och i angränsande delar av Vitryssland. Vidare i Tjeckien och hela den Karpatiska bergskedjan i Slovakien, Ukraina, och Rumänien. Dessutom finns lodjur i bergen i norra Grekland och i delar av det forna Jugoslavien. Lon har också framgångsrikt återinförts i de slovenska Alperna och i sydvästra Schweiz. Därifrån har den spridit sig vidare till Italien, Österrike och nordöstra Frankrike.

I Ryssland finns lon i hela tajgaskogsbältet, genom Sibirien och ända bort till Berings sund. Lon lever också i bergstrakterna mellan Svarta och Kaspiska havet och vidare bort mot Himalaya, Mongoliet och norra Kina samt Pakistan.

I sydvästligaste Asien är lodjurets utbredning lokal och gles, men i Sibiriens skogar finns en stor population. I vissa områden, bland annat Kina, är lodjurets status dåligt känd och populationen kan vara minskande. Dess förekomst i centrala Asien är mindre känd, men antas vara glesare till sporadisk norr om Himalaya.

Förekomst i Skandinavien
Det skandinaviska beståndet av lodjur tillhör underarten Lynx lynx lynx. Arten invandrade till den Skandinaviska halvön för 9 000 år sedan, vid omkring samma tid som rådjur, älg, vildsvin och rödräv, men efter människa och varg. Idag är lodjursbeståndet glest spritt över stora delar av Skandinavien men saknas i Danmark, sydvästra Norge, och beståndet är än glesare i de södra delarna än i de skogtätare norra områdena.

Lodjur finns i stora delar av Sverige (i alla landskap utom på Gotland och Öland), främst i de norra och mellersta delarna, och tätast lever de i gränslandet mellan Bergslagen och jordbruksbygderna söder därom, längs Norrlandskusten och i delar av renskötselområdet. Dessutom sprider sig lon sakta åter söderut tillbaka till sina gamla marker i landskapen Småland, Halland, Västergötland, Södermanland, Uppland och Östergötland.

Ekologi
Lodjuret är ett rovdjur som jagar ensamt och använder sig av syn, hörsel och luktsinne för att hitta byten. Den lever i skogsområden, gärna i bergig och brant terräng. Som daglega väljer lodjuret gärna en stor sten eller en klippavsats. Honan får upp till fyra ungar per dräktighet. Lon är ständigt på vandring inom sitt hemområde. Ofta använder den samma stigar om och om igen, så kallade lodjursväxlar. Det äldsta kända lodjuret i frihet blev 17 år gammalt. I det vilda torde den genomsnittliga livslängden vara mellan 12 och 14 år. Den vanligaste orsaken till att lodjursungar dör är svält.

Föda och födorevir
Lodjur jagar först och främst hjortdjur (som rådjur och ren), hare, skogsfågel och smågnagare men kan också döda får och get och även andra mindre rovdjur som räv. De fångar sitt byte efter en smygande jakt följd av en kort attack. Lodjuret jagar först i skymningen och gräver ofta ner en del av sitt byte. En lodjursfamilj, bestående av hona och två ungar, äter upp ett rådjur på ungefär två dygn. Hemområdet är stort med en area på omkring 10 000 hektar men skiftar med årstiderna. Hanar och honor har två överlappande men ganska oberoende system av hemområden, men grannar av samma kön undviker varandras område till största del.

Lodjuret och människan
Status och hot
På grund av hård jakt och avskogning har lodjurets utbredning i Europa minskat. Handel med lodjurspäls är internationellt förbjudet men illegal jakt bedöms fortfarande som det största enskilda hotet mot arten. Vissa mindre populationer i Europa är isolerade och kategoriseras som akut hotad (CR) eller starkt hotad (EN). Som helhet bedöms inte arten vara hotad eftersom den har ett mycket stort utbredningsområde och populationstrenden bedöms som stabil. Utifrån dessa kriterier kategoriserar Internationella naturvårdsunionen lodjuret som livskraftig (LC).

Status i Norden
Under 1800-talet ökade jakttrycket på allt vilt, och när älg-, hjort- och rådjursstammarna minskade under 1800-talets slut, vek lostammens storlek brant nedåt. Efter 1925 fanns bara en liten rest av det tidigare beståndet kvar, främst i Jämtland och Västerbottens inland, sammanlagt kanske inte mer än ett hundratal djur.

Lon var fridlyst från 1927 till 1942. År 1983 förkortades jakttiden eftersom stammen hade minskat. År 1986, då beståndet bestod av ungefär 200 individer, fredades arten utanför renbetesfjällen i Jämtlands län och landskapet Lappland. Alltför hård jakt i kombination med rävskabb var troligen orsak till nedgången på 1980-talet. Mellan 1991 och 1995 var lodjuret ånyo fridlyst i hela landet. Sedan dess har en viss skyddsjakt på lodjur bedrivits. 2012 uppskattades det svenska beståndet bestå av mellan 1 200-1 350 indivier.

I Finland beräknas det finnas över 2500 lodjur och i Norge cirka 350 lodjur.

I kulturen

Lodjuret är Hälsinglands landskapsdjur.

Källor:
Wikipedia

Vi använder cookies för att se till att vi ger dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.